You are currently viewing Zabezpiecz wodomierz na zimę

Zabezpiecz wodomierz na zimę

ZUK Tworóg Sp. z o.o. przypomina swoim Klientom o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.

Odbiorca usług wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem przed niskimi temperaturami.

Nie zabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

JAK ZABEZPIECZYĆ WODOMIERZ

  1. Uszczelnij pomieszczenia w których znajduje się instalacja wodociągowa.
  2. Zabezpiecz wodomierze przed mrozem.
  3. Spuść wodę z instalacji zewnętrznych i ogrodowych.
  4. Zabezpiecz przewody wodociągowe w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:

  1. Uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę.
  2. Zabezpiecz wodomierze jak i przewody przed mrozem.
  3. Sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki.

CO ZROBIĆ GDY DOJDZIE DO ZAMARZNIĘCIA WODOMIERZA I AWARII

W przypadku zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody i niezwłocznie zgłosić awarię do Spółki pod numerem telefonu 32 284 67 93.

W przypadku stwierdzenia, iż wodomierz został uszkodzony Spółka dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, spoczywa na odbiorcy usług.