You are currently viewing Ogłoszenie – ponowna opłata za grób

Ogłoszenie – ponowna opłata za grób

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Tworogu i Boruszowicach przypomina o obowiązku wniesienia opłaty tytułem zachowania terminu ważności grobu na kolejne lat.

Dysponenci grobów proszeni są o zgłoszenie się do Zakładu w celu uzupełnienia opłaty zaległej oraz ustalenia opłaty na kolejne lata bądź złożenia rezygnacji z dalszego utrzymywania grobu.

Termin zgłaszania się w powyższej sprawie upływa z dniem 30 września 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, iż pojawiające się na cmentarzu tabliczki „GRÓB PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJI” mają na celu przypomnienie opiekunom grobów o obowiązku uiszczenia w/w opłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 284 67 93.

Ogłoszenie

Cennik opłat