You are currently viewing Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o. o. przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone
do kanalizacji sanitarnej, a są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

Ponadto informujemy, iż Spółka posiada odpowiednie zezwolenia na opróżnianie ww. zbiorników oraz zawiera umowy na wywóz nieczystości płynnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych należy podejść do Zakładu wraz z dowodem osobistym.