You are currently viewing Od koncepcji po uroczyste otwarcie SUW Boruszowice

Od koncepcji po uroczyste otwarcie SUW Boruszowice

Historia budowy Stacji Uzdatniania Wody w Boruszowicach

Koncepcja budowy SUW Boruszowice została opracowana w maju 2015 roku przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. Tadeusza Jaruszowic i Józefa Krain. Budowa miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych z wykorzystaniem istniejącej sieci rozdzielczej oraz studni S1 i S2. Według koncepcji obiekt zlokalizowany niedaleko studni S1 na działce należącej do Zakładu, zostanie wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, dostosowany do potrzeb niezbędnego wyposażenia technologicznego, węzła sanitarnego, zaplecza techniczno-magazynowanego i administracyjnego. Technologia uzdatniania wody powinna być dostosowana do aktualnie potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi parametrów jakości wody oraz dodatkowo powinna umożliwiać dezynfekcje wody. Ponadto SUW wyposażony zostanie w zbiornik buforowy wody uzdatnionej dający zdolność zmagazynowania wody w ilości dobowego zapotrzebowania.

Zapytanie cenowe na dokumentacje projektową wygrała firma WOFIL z Krynicy-Zdrój. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 14 lipca 2015 roku. Pozwolenie na budowę SUW Boruszowice zostało wydane 17 maja 2016 roku.

Pierwszy wniosek na dofinansowanie został złożony pod koniec 2016 roku do PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Spółka nie otrzymała dofinansowania ze względu na bardzo dobre w tym czasie wskaźniki makroekonomiczne gminy Tworóg.

Po wpisaniu Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. na listę zadań priorytetowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 24 czerwca 2017 roku złożono kolejny wniosek o dofinansowanie. W maju został rozstrzygnięty konkurs, niestety z wynikiem negatywnym dla Zakładu. Protest, złożony przez Zakład, co do wyników oceny został już rozpatrzony pozytywnie, jednak pomimo tego nie uzyskano dofinansowania. Wniosek na kolejny nabór do ZIT, złożony 11 stycznia 2019 roku, został 30 lipca 2019 roku pozytywnie oceniony. Umowę z Wykonawcą – firmą WOFIL z Krynicy-Zdrój, po przeprowadzeniu postepowania przetargowego, podpisano w grudniu 2019 roku.

Stacja SUW składa się z dwóch zbiorników wody uzdatnionej oraz jednej linii uzdatniania wody w technologii ozonowania wody o wydajności sumarycznej 20 m3 na godzinę z możliwością rozbudowy. Praca SUW odbywać się będzie w pełnej automatyce z monitoringiem i wizualizacją na panelu dotykowym oraz na komputerze.

Inwestycję realizowano w 2020 roku.

Uroczystego odbioru po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dokonano 16 marca 2021 roku.