Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Tworóg

Informujemy, iż na terenie Gminy Tworóg, Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 (za budynkiem Urzędu Gminy Tworóg).

PSZOK jest czynny, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujące dni:

 • poniedziałek:       7:00 – 17:00
 • wtorek – piątek:  7:00 – 15:00
 • sobota:                 8:00 – 13:00

Każdy mieszkaniec Gminy Tworóg, który złożył deklarację w Urzędzie Gminy oraz uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami może bezpłatnie dostarczać niżej wymienione odpady do PSZOK. Odpady zostaną przyjęte za okazaniem dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Tworóg i/lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami na rachunek Gminy Tworóg.

Rodzaj odpadów przyjmowanych bezpłatnie:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
 • szkło,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • opony o średnicy zewn. do 100cm (wskazany limit 4szt od każdej nieruchomości raz w roku),
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • żarówki, świetlówki.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. może przyjąć inne odpady w miarę posiadanych możliwości technicznych i formalno-prawnych oraz na warunkach uzgodnionych z Zakładem.