WODOCIĄGI

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. zaopatruje w wodę pitną całą Gminę Tworóg z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w Tworogu, Połomii, Wojsce, Mikołesce i w Boruszowicach.

Zakres eksploatacji gospodarki wodociągowej obejmuje:

 • ujmowanie wody z ujęć podziemnych i eksploatowanie studni głębinowych,
 • uzdatnianie wody,
 • magazynowanie i dystrybucję wody.

Opis oferowanych usług

Usługi związane w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych, a w szczególności:

 • budowę sieci i przyłączy wodociągowych,
 • płukanie przyłączy wodociągowych,
 • pomiar ciśnienia lub wydajności na hydrancie,
 • lokalizację awarii na sieciach wodociągowych.

Procedura postępowania

 • w zakresie usług związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych:
  • wydanie warunków technicznych przyłączenia,
  • opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
  • uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego,
  • przygotowanie kosztorysu ofertowego na usługę oraz jego akceptacja przez klienta,
  • wykonanie sieci/przyłącza wodociągowego,
  • odbiór sieci/przyłącza wodociągowego,
  • wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę,
  • zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,
 • w zakresie płukania przyłączy wodociągowych, pomiaru ciśnienia oraz wydajności na sieci/hydrancie, usuniecie awarii na przyłączu wodociągowym itp.:
  • pisemne zgłoszenie potrzeby wykonania usługi,
  • przygotowanie kosztorysu ofertowego na usługę oraz jego akceptacja przez klienta (tylko w przypadku kiedy usługa nie jest objęta cennikiem obowiązującym w spółce),
  • wykonanie usługi u klienta,
  • po zakończeniu realizacji usługi należy podpisać protokołu potwierdzający wykonanie zlecenia,
  • wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę.

KANALIZACJA

Obecnie Spółka posiada 30 km sieci kanalizacyjnej oraz 8 przepompowni ścieków. Ścieki z terenu Tworoga, Kotów i Brynka odprowadzane są systemem sieci kanalizacyjnej do Oczyszczalni Ścieków w Tworogu gdzie poddane są oczyszczaniu. Oczyszczalnia ta przyjmuje również ścieki z pozostałej części Gminy Tworóg, które są dowożone pojazdami asenizacyjnymi.

Opis oferowanych usług

Usługi związane w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w szczególności:

 • budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz remont kanalizacji.
 • kompleksowe czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji, studni sanitarnych, wpustów deszczowych, przepompowni ścieków itp.,
 • monitoring sieci kanalizacyjnej poprzez kamerowanie,
 • lokalizacja nieszczelności kanalizacji czy kontrola prawidłowego podłączenia za pomocą agregatu dymotwórczego,

Procedury postępowania:

 • w zakresie usług związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych:
  • wydanie warunków technicznych przyłączenia,
  • opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
  • uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego,
  • przygotowanie kosztorysu ofertowego na usługę oraz jego akceptacja przez klienta,
  • wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
  • odbiór przyłącza kanalizacyjnego,
  • wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę,
 • w zakresie kompleksowego czyszczenia oraz udrażniania kanalizacji, monitoringu sieci kanalizacyjnej lokalizacji nieszczelności kanalizacji za pomocą agregatu dymotwórczego itp.:
  • telefoniczne lub pisemne zgłoszenie potrzeby wykonania ww. usług,
  • przygotowanie kosztorysu ofertowego na usługę oraz jego akceptacja przez klienta (tylko w przypadku kiedy usługa nie jest objęta cennikiem obowiązującym w spółce),
  • wykonanie usługi u klienta (w przypadku umówienia się na usługę telefonicznie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia klient zobowiązany jest wypełnić pisemne zlecenie wykonania usługi),
  • po zakończeniu realizacji usługi należy podpisać protokołu potwierdzający wykonanie zlecenia,
  • wystawienie klientowi faktury za wykonaną usługę.

ZASADY KORZYSTANIA Z KANALIZACJI

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, art.9.2) zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
 • odpadów płynnych, niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
 • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opalowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów, i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z kiszonek,
 • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
  • obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
  • stacji krwiodawstwa,
  • zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie
   na choroby zakaźne,
  • laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym
   od zwierząt.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.