Cmentarze komunalne

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. sprawuje zarząd nad cmentarzami komunalnymi w Tworogu przy ul. Kochanowskiego i w Boruszowicach przy ul. Kaletańskiej. Zadaniem Zakładu jest zachowanie porządku i dbałość o estetykę cmentarzy, które stanowią miejsce pamięci o naszych najbliższych.

Dział zarządzania cmentarzami zajmuje się:

  • prowadzeniem ksiąg cmentarnych,
  • prowadzeniem ewidencji zmarłych,
  • pobieraniem opłat cmentarnych.

Wszelkie formalności związane z pochówkiem można załatwić w siedzibie ZUK Tworóg sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 16 w pokoju nr 11, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

Dokumenty niezbędne do organizacji pochówku:

  • karta zgonu – część przeznaczona dla administracji cmentarza, zawierającą nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, stan cywilny osoby zmarłej, datę i miejsce zgonu, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej, informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej oraz adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu (wydaje Urząd Stanu Cywilnego).
Jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia, zgłaszający zgon składa administracji cmentarza, niezwłocznie po otrzymaniu, odpis skrócony aktu zgonu lub odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
 

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI GROBÓW

Przypominamy osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzach Komunalnych na terenie Gminy Tworóg o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużania ważności zachowania grobów.

Zgodnie z Regulaminem Cmentarzy Komunalnych, niewniesienie stosownej opłaty na następne 20 lat przez zainteresowane osoby bądź instytucje daje Zakładowi prawo do likwidacji grobu (pełna treść regulaminu poniżej).

Szczegółowe informacje dotyczące ważności opłat oraz ich uiszczania można uzyskać w siedzibie ZUK Tworóg sp. z o.o.

Zdjęcia

Cmentarz w Tworogu
Cmentarz w Boruszowicach