Informacja o ochronie danych osobowych

W jakim celu przedstawiamy Państwu Informację o przetwarzaniu danych osobowych?
Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenie dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. w Tworogu (dalej ZUK Tworóg sp. z o.o. lub administrator), z siedzibą przy ulicy Zamkowej 16, 42-690 Tworóg. Oznacza to, że ZUK Tworóg sp. z o.o. odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe m.in. przy zawieraniu umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i/lub pozostałe usługi (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania w celu:

 • umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w przywołanym poniżej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

 • art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
 • art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
  • o wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • o wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • o wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  • o wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • przekazywanie danych spółkom zależnym do wewnętrznych celów administracyjnych,
 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.

Czy przetwarzanie danych jest dobrowolne?
Tak. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację postanowień umowy. W zakresie, w jakim administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić, jak wskazano poniżej.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych jest ZUK Tworóg sp. z o.o. oraz są lub mogą nimi zostać: spółki zależne ZUK Tworóg sp. z o.o., podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
ZUK Tworóg sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego bądź cele archiwalne.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Właściciel danych osobowych posiada prawo żądania od administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej potwierdzenie, że przetwarza dane jej dotyczące oraz kopię danych,
 • sprostowania swoich danych osobowych:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator dokonuje sprostowania dotyczących jej danych, poprzez korektę nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych, z uwzględnieniem celów przetwarzana,
  • administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem,
  • administrator odmawia sprostowania danych, jeżeli nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, potrafi wykazać ich prawidłowość lub dane są nadmiarowe w stosunku do celu przetwarzania,
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dotyczące jej dane, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  • jeżeli żądanie dotyczy danych wcześniej upublicznionych, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, administrator podejmuje rozsądne działania, włączając środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających te dane o konieczności usunięcia ich wszelkich kopii lub ich replikacji oraz łącz do nich,
  • „prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do:
   • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, odstępstwa od obowiązku realizacji „prawa do bycia zapomnianym” opisuje art. 17 ust. 3 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator ogranicza przetwarzanie jej danych osobowych gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  • przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, która żądała ograniczenia,
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych administrator realizuje poprzez czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych, czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej.
   W zautomatyzowanych zbiorach danych przetwarzanie zostaje ograniczone środkami technicznymi w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane; fakt ograniczenia przetwarzania danych osobowych zostaje wyraźnie zaznaczony w systemie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych:
  • jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, administrator zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • przeniesienia swoich danych osobowych:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej lub innemu, wskazanemu przez nią administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
Powierzane Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania powierzonych Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.

Nasze dane kontaktowe:
Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod@zuktworog.pl