Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Oś priorytetowa: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu:
„Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci kanalizacyjnej”

Nr naboru: RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18

Termin realizacji: od 30.11.2015 do 30.12.2021

Wartość projektu/dofinansowania:

Wartość całkowita: 3 792 190,47 zł

Koszty kwalifikowane: 2 540 780,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 159 663,00 zł

Stan realizacji: zakończono

 Inwestycja obejmuje roboty związane z budową budynku stacji SUW, zbiorników podziemnych wody czystej (2 x 50m3), osadników. Realizacja zadania ma celu zapewnienia bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalnobytowych oraz zapewnienia rezerwy na cele pożarowe z wykorzystaniem istniejącej sieci rozdzielczej oraz studni S1 i S2 dla miejscowości Boruszowice, Hanusek, Osiek. W zakres opracowania wchodzi jedna linia uzdatniania wody w technologii ozonowania o wydajności sumarycznej 20 m3/h, z możliwością rozbudowy do 40 m3/h. Praca SUW odbywać się będzie w pełnej automatyce z monitoringiem i wizualizacją na panelu dotykowym oraz na komputerze. Zostanie także wykonana instalacja elektr. alarmowa, CCTV, oświetleniowa, ogrzewania, odgromowa.

Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową będzie umożliwiać lepsze zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez rozliczanie rzeczywistych kosztów prac na sieciach wod-kan, gromadzenie informacje o zdarzeniach na sieciach wod-kan. Dane gromadzone w GIS będą wynikiem połączenia wielu źródeł danych geometrycznych i eksploatacyjnych. System umożliwi obliczenia hydrauliczne oraz zapewni funkcjonalności pozwalające na analizowanie parametrów pracy sieci oraz informacji o odbiorcach. Powyższy system pozwoli na znaczne ograniczenia strat wody.

Dodatkowo w sołectwie Brynek zostanie rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Planowana długość dla rur PVC Ø160 wynosi 61mb natomiast dla rur Ø200 – 374mb.