Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach

Informujemy, że ZUK Tworóg w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 otrzyma dofinansowanie na zadanie:

„Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci”

Wartość projektu ogółem:  4 158 937,30 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 838 222,62 zł

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 412 489,24  zł

(Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT.)