OGŁOSZENIE – OTWARCIE OFERT

  • Post category:Przetargi

Dotyczy postępowa nia o udzielenie zamówienia pn: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach”
Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:
I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.709.785,14 zł
II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:
1. WOFIL Robert Muszański, ul. Rzeźnicza 10/1, 33-380 Krynica Zdrój,

– cena brutto: 2.312.400,00 zł;
– termin wykonania zamówienia: 30.06.2021 r.;
– okres gwarancji: 60 miesięcy;

– doświadczenie kierownika budowy: równe minimalnemu wymaganemu w SIWZ;
– termin zapłaty faktury: 30 dni;
– wysokość kar umownych: 1 % za każdy dzień zwłoki;