INFORMACJA

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. wprowadza preferencyjne zasady funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

Zarządzenie Nr 12/2020
Prezesa Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
z dnia 01.04.2020r.

w sprawie funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 325) oraz ustawą z dnia 2 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374)

zarządzam, co następuje:

§1

  1. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zakażeń i chorób zakaźnych wywołanych wirusem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ogranicza się przyjęcia stron w Zakładzie Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. do spraw pilnych
    i koniecznych.
  2. Przyjęcia stron we wszystkich komórkach organizacyjnych Zakładu odbywają się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty i dotyczą tylko spraw niecierpiących zwłoki.
  3. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków.
  4. Zobowiązuje się pracowników do zachowania bezpiecznej odległości w koniecznym kontakcie z klientem zewnętrznym oraz współpracownikami.

§2

Zawiesza się wyjazdy służbowe pracowników, w szczególności na szkolenia, konferencje. Pozostałe wyjazdy, wyjścia służbowe pozostają do wyłącznej decyzji Prezesa Zarządu.

§3

Poleca się odwołanie wszystkich wydarzeń i spotkań organizowanych przez komórki organizacyjne Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

§4

Zakazuje się wstępu do pomieszczeń Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. osobom trzecim, chyba że za zgodą Prezesa Zarządu lub uprawnionej osoby.

§5

Zobowiązuje się pracowników do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.04.2020r. i obowiązuje do odwołania.

 

Prezes Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o.

/-/ Adam Chmiel